×

Fout

We konden geen overeenkomende tags vinden

Sociaal veilig sporten en gedragscode

Remmen gecontroleerd? Reserveband bij je? Helm en bril op? Fietsen!

Sporten doen we bij Licht Verzet veilig. Daar werken we samen aan. Maar veiligheid bestaat niet alleen uit zorgen voor je fiets en goed opletten dat je niet valt of tegen een boom rijdt! Veiligheid tijdens het sporten wil ook zeggen dat jij je lekker voelt. Dat je kunt zijn wie je bent, dat je niets tegen je zin hoeft te doen en dat jij je prettig voelt in de groep. Dat heet ‘Sociaal Veilig Sporten’. 

Sociaal veilig sportklimaat

Licht Verzet wil als club een sociaal veilig sportklimaat bieden. We doen ons best te voorkomen dat iemand bij de club te maken krijgt met ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag bestaat uit alle vormen verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag waardoor iemand zich niet veilig voelt tijdens het sporten of bij de club. Wij volgen de adviezen van het NOC*NSF en conformeren ons aan de 'Gedragscodes Sociaal Veilig Sporten NOC*NSF' (hieronder). 

Beleid voeren tegen seksuele intimidatie en ongewenst gedrag is werken aan kwaliteitsverbetering, het bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding van de sporters in alle opzichten. Zo kunnen sporters en (vrijwillige) medewerkers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen binnen onze vereniging. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat wij als vereniging snel kunnen ingrijpen indien zich een incident voordoet om erger te voorkomen.

Gedragscode voor leden 

Van alle leden verwachten wij dat zij kennisnemen van de Gedragscode voor sporters en zich daaraan houden.

Gedragscode voor trainers en begeleiders

Van alle trainers en begeleiders verwachten wij dat zij kennisnemen van en zich houden aan de Gedragscode voor trainers, hulpouders en andere begeleiders

Gedragscode voor bestuur

Van bestuursleden verwachten wij dat zij kennisnemen van en zich houden aan de Gedragscode voor bestuur

Rol vertrouwenscontactpersonen

Voor het melden van ongewenst gedrag of als jij je als lid niet veilig voelt binnen onze club, kun je terecht bij onze daarvoor getrainde vertrouwenscontactpersoon Marcel Ritzer. Heb je vragen of opmerkingen, ben je getuige geweest van ongewenst gedrag of slachtoffer ervan of wil je een klacht indienen, dan kun jij ook je verhaal aan haar en/of hem kwijt.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alles wat te maken heeft met een Sociaal Veilige Sportomgeving. Het streven is informatie op onze communicatie middelen website en Facebookpagina 'MTB club Licht Verzet' (leden only) te plaatsen.

Vertrouwenscontactpersonen Licht Verzet

 Marcel Ritzer is de ervaren en gewaardeerde trainer die midden in de club staat en frequent training geeft aan de freeride en cross country senioren. Dat betekent niet dat hij er alleen voor de senioren is! Alle leden, maar ook jeugd, ouders en vrijwilligers kunnen bij hem terecht voor een gesprek in vertrouwen. Hij vormt een onafhankelijke eerste opvang voor jouw verhaal of probleem. Samen kijken jullie welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Marcel is bereikbaar via telefoon 06-50620941. 

Er is een vacature voor een tweede VCP. Wil je er meer van weten? Dan kun je contact opnemen met Marcel.

Contact vertrouwenspersoon NOC*NSF

Je kunt als je dat wil ook direct contact opnemen met een Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, via het gratis telefoonnummer 0900-2025590, op werkdagen van 8-22 uur en op zaterdag van 12-16 uur. 

Gedragsregels ‘Sociaal veilig sportklimaat’ NOC*NSF

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de KNWU. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de KNWU. Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1.    De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2.    De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3.    De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4.    Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5.    De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6.    De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7.    De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8.    De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9.    De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10.  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid

Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan problemen voorkomen. Daarom doorlopen we één of meerdere van onderstaande stappen met nieuwe jeugdtrainers en hulpouders:

  • Kennismakingsgesprek.
  • Checken referenties.
  • VOG aanvragen en elke 3 jaar herhalen.
  • Basislid maken van de KNWU en als dat niet kan, de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNWU en is hij/zij daarvan op de hoogte.
  • De begeleider bekend maken met de gedragsregels.

     

Terug