×

Fout

We konden geen overeenkomende tags vinden

Statuten MTB Club Licht Verzet

STATUTEN MTB CLUB LICHT VERZET

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 1. De vereniging is genaamd: "MTB club Licht Verzet", of afgekort Licht Verzet.
 2. Zij heeft haar zetel in Nijmegen.

DUUR

Artikel 2

 1. De vereniging Licht Verzet, opgericht in september 1972 en per akte geregistreerd per 20 maart 1981, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 januari tot en met 31 december.

DOEL

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de Mountainbike sport (= MTB sport).
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. trainingen en wedstrijden voor haar leden te houden;
  2. het organiseren van evenementen op het gebied van de ATB sport;
  3. deelname van haar leden aan evenementen van de diverse wielerbonden te bevorderen;
  4. het samenwerken met andere verenigingen of instellingen met eenzelfde of soortgelijk doel.

INRICHTING

Artikel 4

 1. De organen van de vereniging zijn: de ledenvergadering, het bestuur, alsmede personen en commissies die krachtens de statuten zijn benoemd om de vereniging binnen de grenzen gesteld bij de statuten en reglementen te vertegenwoordigen, dan wel een door de leden vergadering of het bestuur vastgestelde taak te verrichten waarbij hen beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. De organen der vereniging bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
 3. De vereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (hierna te noemen: KNWU) en onderwerpt zich daarbij aan de statuten, reglementen en besluiten van deze sportbond. Terwijl al haar leden door toetreding tot de vereniging zich daarmee eveneens onderwerpen aan die statuten, reglementen en besluiten.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 5

De financiële middelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. de bijdragen van donateurs;
 3. verkrijgingen uit erfstellingen, legaten, schenkingen en andere bijdragen;
 4. renten van tegoeden;
 5. opbrengsten uit evenementen
 6. andere op wettige wijze verkregen baten.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6

 1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Personen die door de KNWU levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, het bekleden van een functie dan wel het verkrijgen van een licentie van de KNWU, kunnen niet tot lid van de vereniging worden toegelaten.
 3. De vereniging kent seniorleden, jeugdleden en ereleden:
  1. Seniorleden zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige jarige leeftijd hebben bereikt;
  2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar minimaal acht jaar oud en maximaal zeventien jaar oud zijn. Zodra een jeugdlid achttien jaar is geworden, wordt hij/zij beschouwd als seniorlid.
  3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
 4. Ingeval van niet-toelating door het bestuur, kan de aanvrager van het lidmaatschap, op zijn verzoek, alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering worden toegelaten.
 5. Ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.
 6. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen, adressen en geboortedata van de seniorleden, jeugdleden en ereleden zijn vermeld.

VERPLICHTINGEN

Artikel 7

 1. Alle (soorten) leden zijn verplicht:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de KNWU, de besluiten van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde reglementen, na te leven;
  3. de belangen van de vereniging en de KNWU in 't algemeen en van de ATB sport in het bijzonder niet te schaden;
  4. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de KNWU in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging;
  5. Tot het hebben van een licentie van de KNWU gedurende het lidmaatschap van de vereniging.
 2. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
 3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

CONTRIBUTIE

Artikel 8

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden en andere door de algemene ledenvergadering aangewezen leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door opzegging door het lid;
  2. door opzegging, namens de vereniging;
  3. door ontzetting als bedoeld in artikel 10, lid 4;
  4. door overlijden van het lid.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan geschieden wanneer een lid:
  1. heeft opgehouden aan de genoemde vereisten van het lidmaatschap te voldoen, of;
  2. zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of;
  3. wanneer van de vereniging niet redelijkerwijs gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts tegen het einde van het boekjaar maar dient plaats te vinden vóór 1 december. In de gevallen bedoeld bij lid 2 kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
 4. Een opzegging in strijd met het onder lid 3 van dit artikel bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
 5. Een opzegging als bedoeld in artikel 7 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
 6. In geval een lid door de KNWU is ontzet, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid, met onmiddellijke ingang, op te zeggen.
 7. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

STRAFFEN

Artikel 10


  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNWU of waardoor de belangen van de KNWU of van de ATB sport in het algemeen worden geschaad.
 1. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
  1. Berisping
  2. Schorsing
  3. ontzetting.
 2. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van 1 jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de rechten, die aan het lidmaatschap zijn verbonden, worden ontzegd.
 3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 4. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van de reden(en), in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd, binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving, in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is daar het woord te voeren.

BEGUNSTIGERS

Artikel 11

 1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers (ook wel: donateurs).
 2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een bijdrage te storten, die door het bestuur is vastgesteld.
 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd.

BESTUUR

Artikel 12

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 meerderjarige personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Bestuursleden kunnen worden kandidaat gesteld door zowel het bestuur als door de leden.

  1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een rooster, op te maken door het bestuur.
  2. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  3. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op dat rooster de plaats in van zijn voorganger.
 3. Alle bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering en dienen lid te zijn van de vereniging. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies. Zij doet hiervan mededeling in een nieuwsbrief.
 4. De taken van de bestuursleden worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement van Licht Verzet. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

  1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe redenen aanwezig acht.
  2. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde van de (geldig) uitgebrachte stemmen vereist.
  3. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het bedanken voor het lidmaatschap;
  2. door het bedanken als bestuurslid.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is behoudens beperkingen in de statuten bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vereniging.
 2. De taken van de bestuursleden worden vastgesteld in het huishoudelijke reglement.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen en daarin de voorziening van de open plaats(en) aan te orde te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd.
 5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot:
  1. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
  2. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich:
   1. i) als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
   2. ii) voor een derde sterk maakt, of
   3. iii) tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. De vereniging wordt, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee tezamen handelende leden van het dagelijks bestuur.
 7. De penningmeester alleen is bevoegd tot het verrichten van alle betalingen en ontvangsten, voorzover deze binnen de door de ledenvergadering vastgestelde begroting blijven.
 8. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.
 9. De vereniging wordt op de afdelingsvergadering van de unie, met uitsluiting van andere bestuursleden vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is om op deze vergadering deel te nemen aan de verkiezing van leden-afgevaardigden, alsmede bevoegd is om de vereniging als lid-afgevaardigde verkiesbaar te doen stellen, in welke laatste geval hij bij verkiezing de vereniging in die functie zal vertegenwoordigen.
 10. Het bestuur is verplicht de statuten vast te laten leggen bij notariële akte en deze in te doen schrijven in het verenigingsregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

BESTUURSVERGADERING

Artikel 14

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer twee bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 3. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco-stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen

  1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitgesproken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit, te allen tijde, haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur sluit bij het einde van het boekjaar de boeken der vereniging af en maakt daaruit binnen drie maanden een balans en staat van baten en lasten op.

  1. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  2. De leden van de onder a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
  3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 5. Uiterlijk in de maand november van ieder jaar legt het bestuur haar plannen en de begroting voor de inkomsten en uitgaven voor het volgende boekjaar voor aan de ledenvergadering. Tevens komt het bestuur met een voorstel tot contributie en bijdragen voor het eerstkomende boekjaar.
 6. Goedkeuring van de beleidsvoornemens en de begroting door de ledenvergadering, geeft het bestuur de bevoegdheid de plannen uit te voeren binnen de grenzen die de begroting stelt.
 7. Overschrijding van de totale uitgaven in de goedgekeurde begroting is slechts geoorloofd met toestemming van de ledenvergadering. In zeer dringende gevallen kan deze toestemming achteraf, doch uiterlijk binnen een maand worden aangevraagd.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden, genoemd in dit artikel, tenminste tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk in november een algemene ledenvergadering (=jaarvergadering) worden gehouden.
 3. De agenda van deze vergadering bevat in ieder geval:
  1. vaststelling van de notulen van de vorige jaarvergadering
  2. jaarverslag van het bestuur
  3. verslag van de penningmeester
  4. vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten
  5. vaststelling van de begroting
  6. vaststelling van de contributies
  7. verkiezing van bestuursleden
  8. rondvraag
  9. Benoeming commissieleden
 4. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit noodzakelijk acht.
 5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen. De bijeenroeping gebeurt doormiddel van een elektronisch bericht of door een schriftelijke kennisgeving aan alle leden, waarin datum, plaats en tijd zijn vermeld, evenals de agenda.
 6. Ook een groep leden, die een/tiende deel van de stemmen kan uitbrengen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, op een termijn van niet meer dan vier weken. Als aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
  1. oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, of
  2. door het plaatsen van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
 7. Alle leden hebben tot uiterlijk tien dagen voor de aanvang der vergadering het recht om schriftelijk agendapunten bij de secretaris op te geven.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben het recht daar het woord te voeren, voorstellen te doen en stemming te vragen.
 2. Geschorste leden hebben geen toegang, met uitzondering van hetgeen genoemd in artikel 10, lid 6.
 3. Ieder lid heeft een stem. Minderjarige leden onder de 16 jaar kunnen hun stem door hun ouder/verzorger laten uitbrengen.
 4. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 5. 5. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee als uitgebrachte stemmen.
 6. Stemming over zaken gebeurt mondeling, over personen schriftelijk.
 7. Een lid die om gegronde redenen afwezig zal zijn op de Algemene Vergadering mag vóór aanvang van de vergadering zijn/haar schriftelijke stem kenbaar maken bij het bestuur (secretaris).
 8. 8. Over alle voorstellen, die over zaken gaan, wordt - voorzover de statuten niet anders bepalen -, beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel verworpen.
 9. Als bij een stemming over personen, bij de eerste stemming, niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft gekregen, vindt een herstemming plaats. Die herstemming gaat dan alleen over die personen die de meeste, (of zonodig de meeste en op een na de meeste) stemmen op zich hadden verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Als bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

LEIDING EN VERSLAGLEGGING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken die allebei dan treedt een ander, door het bestuur aangewezen, lid van het bestuur als voorzitter op.
 2. De secretaris of een andere, door het bestuur aangewezen, persoon, maakt van het verhandelde in de algemene vergadering, de notulen.
 3. Deze notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere manier aan de leden ter kennis gebracht. De notulen dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld/goedgekeurd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

 1. In alle gevallen waarin het bestuur een nadere uitwerking van het bepaalde in deze statuten wenselijk acht of naast deze statuten regels wenst, kan zij de ledenvergadering vragen een en ander tot een huishoudelijk reglement te verheffen.
 2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement geschiedt eveneens op verzoek van het bestuur door de ledenvergadering.
 3. Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten van de verenigingATB club Licht Verzet of met de statuten en reglementen van de KNWU.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20

 1. De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering die wordt aangekondigd met als duidelijk agendapunt “statutenwijziging”. De termijn voor de oproep voor zo’n vergadering is minstens 14 dagen.
 2. De voorgestelde wijziging moet tenminste 14 dagen voor de vergadering in het clubblad/ de nieuwsbrief worden gepubliceerd en/of een afschrift aan alle leden worden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging is pas geldig als minstens twee/derde van de uitgebrachte stemmen voor is.
 4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De datum waarop dit gebeurt, moet in een nieuwsbrief worden meegedeeld.
 5. Het bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat een authentiek afschrift van de statutenwijziging en de gewijzigde statuten wordt gedeponeerd op het kantoor van de Kamer van Koophandel, waaronder de vestigingsplaats van de vereniging valt.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21

 1. Naast datgene wat daarover in het Burgerlijk Wetboek staat, is een besluit over ontbinding door de algemene vergadering pas geldig als: a. minstens drie/vierde van de leden aanwezig is en daarvan b. minstens twee/derde van de uitgebrachte stemmen voor is.
 2. Als aan de voorwaarde in lid 1, punt a. niet is voldaan, kan op 'n volgende algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden tot ontbinding worden besloten, mits aan de voorwaarde in lid 1, punt b. wordt voldaan.
 3. Een oproep tot een vergadering, met als doel ontbinding, moet minstens14 dagen tevoren gebeuren en de ontbinding duidelijk als agendapunt hebben.
 4. Als bij een besluit tot ontbinding geen "vereffenaars" zijn aangewezen, gebeurt de vereffening door het bestuur.
 5. De bestemming van een eventueel batig saldo wordt bepaald door de algemene vergadering, die het besluit tot ontbinding neemt.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover en zolang dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

 

Terug