×

Fout

We konden geen overeenkomende tags vinden

Huishoudelijk Reglement Licht Verzet

Huishoudelijk Reglement Licht Verzet

Voorwoord

Voor u ligt het huishoudelijk reglement van MTB club Licht Verzet. Aanpassingen zijn goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 20 januari 2017 in overeenstemming met art. 19 van de statuten van de club. Het reglement is een aanvulling op de onderwerpen waarin de statuten van de club niet of niet volledig voorzien.

1. ALGEMEEN

Tenzij uit het zinsverband anders blijkt, verstaat het huishoudelijk reglement onder:

 1. Licht Verzet óf de club: de MTB club Licht Verzet:
 2. lidmaatschap: het lidmaatschap van Licht Verzet
 3. statuten: de statuten van Licht Verzet
 4. reglement: het huishoudelijk reglement van Licht Verzet
 5. bestuur: het bestuur van Licht Verzet
 6. lid of leden: lid of leden van Licht Verzet
 7. personen: natuurlijke personen
 8. ledenvergadering: de algemene vergadering van Licht Verzet
 9. personen: vrouwen en mannen
 10. verenigingsjaar: het verenigingsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar

2. LIDMAATSCHAP

2.1. Aspirant leden

Personen die lid willen worden van Licht verzet, melden dat bij de senioren coördinator of indien jonger dan 18 jaar bij de jeugd coördinator. Met toestemming van de senioren- of de jeugdcoördinator mogen aspirant-leden driemaal vrijblijvend meetrainen. De toestemming geschiedt met een emailbericht, of schriftelijk als bevestiging per email niet mogelijk is, aan het aspirant-lid. In het bericht staan de persoonlijke gegevens van het aspirant-lid en de periode waarin hij/zij driemaal mag meetrainen. Voordat de training begint, maakt het aspirant-lid bij de trainer met het emailbericht kenbaar dat hij/zij toestemming heeft om mee te trainen. Na drie trainingen te hebben deelgenomen beslist het aspirant-lid te stoppen of zich aan te melden als lid.

2.2. Aanmelden als clublid

Het aanmeldingsformulier van Licht Verzet is verkrijgbaar via de secretaris. Het aanmeldingsformulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend alvorens het op te sturen naar de secretaris. Indien de aanvrager al in het bezit is van een basislidmaatschap en/of licentie van de KNWU, dient hij/zij een kopie daarvan bij het aanmeldingsformulier te voegen. Voor minderjarigen moet het aanmeldingsformulier voorzien zijn van een handtekening van een wettelijke vertegenwoordiger.

Voor het aanvragen van het lidmaatschap is toestemming nodig van de jeugdcoördinator. Die beoordeelt in overleg met de ouders en de trainer van de betreffende jeugdgroep of het kind voldoende in staat is om veilig mee te doen aan trainingen van Licht Verzet.

Het secretariaat bevestigt de ontvangst van de aanmelding met een emailbericht, of schriftelijk als bevestiging per email niet mogelijk is, aan de aanvrager. In dat bericht staan de persoonlijke gegevens van de aanvrager. Voordat de training begint, maakt de aanvrager bij de trainer per email kenbaar dat hij/zij het lidmaatschap heeft aangevraagd en toestemming heeft om mee te trainen.

2.3. Acceptatie van het clublidmaatschap

Licht Verzet laat een persoon toe als clublid indien binnen 1 maand na ontvangst van het aanmeldingsformulier de contributie is voldaan bij de penningmeester. Deelname aan clubactiviteiten (o.a. trainingen) is pas mogelijk nadat de KNWU heeft bevestigd dat een KNWU basislidmaatschap zal worden afgegeven. Het secretariaat bevestigt de toelating als lid van de club per email of schriftelijk als bevestiging per email niet mogelijk is.

Indien de contributie niet binnen de gestelde termijn is betaald en/of de KNWU meldt geen KNWU basislidmaatschap af te geven, wordt de aanvraag afgewezen. De aanvrager van het lidmaatschap mag in dit geval niet deelnemen aan clubactiviteiten. Hij/zij krijgt hiervan een schriftelijk bericht van het secretariaat. De trainer ontvangt een emailbericht.

2.4 Duur van het clublidmaatschap

Het clublidmaatschap geldt voor de duur van een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, tenzij het wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 9 van de statuten dan wel punt 5.3 van dit reglement. Opzegging ná 1 januari ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar te voldoen.

Het bestuur kan besluiten dat onderbreking van het lidmaatschap korter dan een jaar wordt opgevat alsof het lidmaatschap heeft voortgeduurd.

3. Correspondentie met de leden

Het bestuur correspondeert met de leden en verzendt informatie over besluiten, contributie, licenties e.d. naar de leden per email tenzij leden daartoe de mogelijkheid niet hebben. In het laatste geval dienen leden dit zelf kenbaar te maken aan het secretariaat.

Informatie over de hoogte en de betaling van de contributie voor het komende jaar en het opzeggen van het lidmaatschap verzendt het bestuur ook schriftelijk. Dat geldt ook voor de laatste aanmaning voor het betalen van de contributie

4. Basislidmaatschap en licentie van de KNWU

4.1. Basislidmaatschap KNWU verplicht

Licht Verzet is aangesloten bij de KNWU. In de statuten is vastgelegd dat alle leden in het bezit moeten zijn van een doorlopende licentie van de KNWU gedurende het lidmaatschap van de vereniging. Als licentie wordt sinds 2011 ook het KNWU basislidmaatschap aangemerkt. De kosten van het basislidmaatschap worden doorberekend aan het lid en voldoet de club rechtstreeks aan de KNWU. Op het basislidmaatschap, het gebruik ervan en de daarbij behorende verzekeringen zijn de door de KNWU en de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden van toepassing. Als door nalatigheid van een lid het basislidmaatschap uiterlijk 1 februari niet is afgegeven door de KNWU wordt het lidmaatschap opgezegd door het bestuur volgens artikel 9 van de statuten. Het lid krijgt hiervan een schriftelijk bericht van het secretariaat. Er bestaat géén recht op teruggaaf van betaalde contributie.

4.2. Aanvraag wedstrijdlicentie

Leden die een KNWU wedstrijdlicentie ambiëren, moeten de licentie zelf aanvragen via de KNWU website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier voor het clublidmaatschap informeert het secretariaat de aanvrager over de procedure voor het aanvragen van de licentie. De KNWU zendt de licentie naar de aanvrager als de kosten van de licentie aan de KNWU zijn betaald én het secretariaat van Licht Verzet toestemming heeft gegeven om de licentie af te geven. Het secretariaat geeft eerst toestemming nadat de clubcontributie is voldaan.

Actuele informatie over voorwaarden, de soorten licenties en de kosten van licenties is beschikbaar via de website van de KNWU. De club is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van die informatie.

4.3. Basislidmaatschap voor buitenleden

De club organiseert incidenteel evenementen die openstaan voor deelname door derden in het bezit van minimaal een KNWU basislidmaatschap. Deelnemers die niet beschikken over een KNWU basislidmaatschap kunnen ter verkrijging hiervan buitenlid worden van Licht Verzet. Een buitenlid heeft geen enkele binding met de club en kan daaraan ook geen rechten ontlenen. Naast de kosten voor het KNWU basislidmaatschap wordt 5 € administratiekosten in rekening gebracht. Het buitenlidmaatschap eindigt automatisch per 31 december van ieder kalenderjaar.

5. CONTRIBUTIE

5.1. Hoogte bijdrage

Op de ledenvergadering wordt (als daar aanleiding voor is) het contributiebedrag en de begunstiging (donateur) voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld. Het bestuur doet in dat geval een voorstel voor de hoogte van contributie en begunstigingsbijdrage.

Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden betalen de helft van het contributiebedrag voor het lopende verenigingsjaar. Bij aanmelding na 1 oktober wordt over het lopende jaar ¼ deel van de contributie geheven. De datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier bij het secretariaat is de datum van aanmelding.

5.2. Contributievrijstelling

Vrijgesteld van contributie zijn:

 1. ereleden;
 2. leden van het bestuur.

5.3. Tijdige betaling

Tegen het eind van het lopende verenigingsjaar ontvangen de leden informatie van het bestuur over de contributie voor het komende jaar. Contributie dient uiterlijk 1 januari voldaan te zijn. Leden die dan de contributie niet hebben voldaan, mogen niet meer deelnemen aan clubactiviteiten. Als door nalatigheid van een lid de contributie uiterlijk 1 februari nog niet is betaald, wordt het lidmaatschap opgezegd door het bestuur volgens artikel 9 van de statuten. Het lid krijgt hiervan een schriftelijk bericht van het secretariaat. Het secretariaat informeert de KNWU dat betrokkene geen lid meer is van Licht Verzet. Dit kan gevolgen hebben voor de geldigheid van het basislidmaatschap en een eventuele wedstrijdlicentie.

Een door het bestuur opgezegd lid kan het lidmaatschap opnieuw aanvragen. Daarbij worden € 15 extra kosten in rekening gebracht.

6. BIJDRAGE AAN CLUBACTIVITEITEN / VRIJWILLIGERSBELEID

Onder het motto ‘voor en door leden’ draagt elk actief lid bij aan de club en zijn activiteiten door minimaal 2 dagdelen (á 4 uur) per jaar verenigingswerk voor of ten behoeve van Licht Verzet te doen.

Verenigingswerk telt bij inzet als vrijwilliger voor een of meerdere van de volgende activiteiten:

 1. organisatie en uitvoering van (jeugd)trainingen;
 2. organiseren van clubwedstrijden;
 3. onderhouden (incl. bouwen) van de vaste MTB-routes;
 4. evenementen die Licht Verzet organiseert of waaraan zij haar medewerking verleent, b.v. bij een landelijke wedstrijd;
 5. organisatie en begeleiding van trainingskampen;
 6. verzorgen van een clinic aan (jeugd)leden door wedstrijdrijders (die zo hun ervaring kunnen overdragen aan leden die minstens zo goed willen worden);
 7. activiteiten (o.a. commissies) waarvoor de inzet van vrijwilligers noodzakelijk is;
 8. werk als bestuurslid.

De vrijwilligerscoördinator is belast met:

 1. jaarlijks opstellen en actueel houden van een overzicht van activiteiten en taken;
 2. bijhouden wie/wanneer verenigingswerk heeft ingepland/verricht: naam, datum en aantal uren (verstrekt door de organisator).

Waarneming

Het verenigingswerk mag ook door ieder ander namens een lid waargenomen worden. Bijvoorbeeld door de ouder/verzorger of oom/tante van een (jeugd)lid. Als maar duidelijk is voor welk lid.

Uitstel

Het lid dat niet aan zijn verenigingswerk heeft voldaan kan er voor kiezen dat één verenigingsjaar uit te stellen. Hij/zij heeft dan in het volgende jaar een dubbele taak. Uitstel kan slechts één keer per twee jaar worden verleend.

Vrijstelling

Vrijstelling is mogelijk voor leden die

 1. door (aantoonbare) dringende redenen niet in staat zijn het verenigingswerk te voldoen, b.v. door langdurige ziekte, buitenlandse stage.
 2. in het geheel niet deelnemen aan clubactiviteiten. Zij kunnen zich laten registreren als licentielid en zijn daardoor vrijgesteld van verenigingswerk.
 3. vooraf aangeven te kiezen voor contributieverhoging. Zij krijgen voor dat jaar vrijstelling van verenigingswerk.

Consultatie en besluit

Het bestuur consulteert tegen het eind van het verenigingsjaar leden die niet hebben voldaan aan verenigingswerk en neemt daar een individueel besluit over. Niet voldaan betekent voor dat jaar een individuele contributieverhoging van €50. Niet tijdig betalen van de individueel verschuldigde contributie leidt tot royement conform art 5.3. van het HR.

De opbrengst van de verhoogde contributie kan worden aangewend voor een evenement voor degenen die hun verenigingswerk hebben verricht.

7. TAKEN VAN HET BESTUUR

Het bestuur is belast met de algemene leiding van Licht Verzet, tenzij door de statuten anders wordt bepaald. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies. Op een bestuursvergadering dienen tenminste drie bestuursleden aanwezig te zijn om geldige besluiten¹ te kunnen nemen. Het bestuur legt de door haar genomen besluiten vast in de notulen. Ook een via email genomen besluit is geldig indien daarbij alle bestuursleden zijn betrokken.

Een taak van het bestuur is eveneens het optimaliseren van de inkomsten van de vereniging door het aanvragen van subsidies en het werven van sponsors en donateurs. Het bestuur kan die taak laten verrichten door een “Sponsorcommissie”.

¹Cf statuten art 14 lid 3: Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

7.1. Voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere bepalingen binnen de vereniging.

De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen voor en bepaalt daarin de orde. Hij/zij is tevens belast met alle interne en externe representatie en coördineert de werkzaamheden van het bestuur en commissies. Hij/zij ondertekent uitgaande stukken betreffende de vereniging.

7.2. Secretaris

De secretaris voert de administratie van de vereniging. Hij/zij voert de correspondentie van de vereniging en ondertekent uitgaande stukken betreffende de vereniging. De secretaris is belast met het oproepen van de leden- en bestuursvergaderingen en het notuleren van die vergaderingen. Het verenigingsarchief wordt door hem bijgehouden en bewaard. Ook emailbesluiten worden in het verenigingsarchief opgenomen.

Het adres van de secretaris is tevens het adres van de vereniging. De secretaris laat namens het bestuur personen toe als lid van de vereniging. Hij/zij houdt een ledenlijst bij en/of een register, waaruit het bestand van de leden binnen de vereniging blijkt.

7.3. Penningmeester

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en administreert de bezittingen. Hij/zij is verplicht deze middelen afgezonderd van zijn privé-vermogen te beheren.

De penningmeester draagt zorg voor de jaarlijkse begroting en maakt verslag van de financiële zaken. Hij/zij maakt een balans op per jaar. Hij/zij doet uitgaven volgens de, op de jaarvergadering goedgekeurde, begroting of door het bestuur besloten zaken, die in het belang van de vereniging noodzakelijk zijn. Hij/zij ondertekent uitgaande stukken betreffende de geldmiddelen van de vereniging.

De penningmeester voert een administratie waaruit de betaling van de contributie door de leden kan worden vastgesteld.

7.4. Overige bestuursleden

De overige bestuursleden vervullen de taak die het bestuur in onderling overleg aan hen toekent. In ieder geval worden de taken Jeugd Cross Country (XC)-, Senioren XC en Freeride (FR) coördinator aan een bestuurslid toegewezen.

8. Commissies

Het bestuur kan taken laten uitvoeren door commissies of coördinatoren. Er zijn vaste commissies en tijdelijke commissies. Voor de vaste commissies is een permanente taak binnen de vereniging weggelegd. Leden van vaste commissies dienen lid van de vereniging te zijn dan/wel ouder/voogd van een jeugdlid. Tijdelijke commissies kunnen door het bestuur worden ingesteld voor een eenmalige opdracht.

Commissies bestaan uit tenminste drie leden. De instelling, de vaststelling van de taak en de opheffing van een commissie geschiedt tijdens de ledenvergadering in het najaar of na een besluit in een bestuursvergadering. De wijze van uitvoeren van de taak kan binnen de commissie(s) onderling worden geregeld of verdeeld, in overeenstemming met de kennis en kunde van de benoemde leden. De commissies leggen rekening en verantwoording af aan het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering.

Van elke vergadering van een commissie of commissies onderling wordt een verslag c.q besluitenlijst gemaakt. Een afschrift van het verslag of de lijst zendt de commissie aan het secretariaat. Een commissie vraagt goedkeuring aan het bestuur voor afspraken of besluiten:

 1. waardoor de club verplichtingen aangaat ten opzichte van derden;
 2. met gevolgen voor de financiële middelen van Licht Verzet, of;
 3. over financiële bijdragen van leden voor het deelnemen aan clubevenementen;
 4. over de prijzen van artikelen die via de club aan leden worden verkocht.

Voor aanschaf van materiaal dient vooraf goedkeuring te zijn verleend door het bestuur. Afspraken met derden waaruit financiële verplichtingen voor Licht Verzet voortvloeien, zoals contracten en facturen (bv trainingskampen) dienen door de penningmeester gefiatteerd (en vaak ook ondertekend) te worden.

Elke commissie dient zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bij geschillen binnen een commissie of commissies of bij geschillen tussen commissies en een bestuurslid beslist het bestuur. Licht Verzet heeft de volgende vaste commissies en coördinatoren:

Jeugd XC-, Senioren XC- en Freeride-commissie

Er zijn drie commissies die respectievelijk de activiteiten voor de Jeugd XC, Senioren XC en de Freeride coördineren. Deze commissies werken specifiek voor hun doelgroep en hebben als taak:

 1. aannemen en afhandelen vragen/opmerkingen/e-mails van (aspirant-)leden
 2. initiëren aanmelden nieuwe leden bij de secretaris
 3. Coördineren van:
  1. clubwedstrijden en het bijhouden van de uitslagen en klassement ook op de website
  2. trainingskamp commissie
  3. trainingen incl trainers
  4. Bijhouden website (deel jeugd XC, senioren XC of freeride)

De bestuursleden met de taak Jeugd XC, Senioren XC respectievelijk Freeride coördinator hebben zitting in deze commissie en vormen de linking pin met het bestuur.

Binnen de commissies worden de taken en werkzaamheden onderling verdeeld in onder meer algehele coördinatie, technische trainingsinvulling en wedstrijden. De clubwedstrijd(sub)commissie heeft als taak het plannen, organiseren en jureren van de clubwedstrijden voor hun respectievelijke achterban. Als de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, beslist de betreffende wedstrijdcommissie of een wedstrijd wel of niet doorgaat en communiceert dit z.s.m. via een belboom en/of de website. Deze commissies houden een wedstrijdreglement up-to-date voor hun doelgroep.

Commissie MTB-routes

De commissie heeft als taak het onderhouden van de vaste MTB-routes in de regio in samenwerking met andere belanghebbenden in de omgeving en daaruit voortvloeiend het ook onderhouden van contacten met betrokken partijen (grondeigenaren, natuurbeheerders e.d).

Kascommissie

De kascommissie (twee leden) controleert de inkomsten en uitgaven aan de hand van de administratie van de penningmeester. Een commissielid wordt aangesteld voor een periode van twee jaar. Jaarlijks wordt een lid van deze commissie vervangen door een ander verenigingslid (niet zijnde een bestuurslid). Van haar bevindingen maakt de commissie een verslag t.b.v. de ledenvergadering.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie stelt een jaarprogramma van activiteiten op dat met het bestuur word afgestemd op inhoud en de daarvoor benodigde en te begroten middelen. Ideeën van activiteiten komen niet alleen van de activiteitencommissie maar ook van eenieder die wil bijdragen aan het activiteitenleven binnen de club. De activiteitencommissie bewaakt de voortgang van te organiseren activiteiten en ondersteunt de organisator. Organisatoren dienen niet persé lid van de activiteitencommissie te zijn.

Commissie Clubkleding

De commissie heeft als taak het ontwerpen van de clubkleding in overeenstemming met de wensen van sponsoren, het zoeken van een leverancier voor de clubkleding, het maken van afspraken met de leverancier over het ontwerp, de prijs, de leveringen, de leveringstermijn e.d.

De commissie informeert de leden over de aanschaf van clubkleding, de bestelling en de levering van de bestelde kleding aan de leden. De commissie bespreekt klachten over kleding en de afhandeling van de klachten met de leverancier.

Commissie Veiligheid

De commissie heeft als taak de opstelling van veiligheidsrichtlijnen die gelden tijdens evenementen van Licht Verzet in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbo-wetgeving en de aanwijzingen van de KNWU. 9.

Sponsoren 9.1.

Afspraken met sponsoren Het bestuur maakt afspraken met bedrijven over sponsoring van Licht Verzet en de voorwaarden waaronder zij dat willen doen. Voorwaarden die verplichtingen inhouden voor de leden, legt het bestuur voor aan de ledenvergadering.

9.2. Bijdragen van sponsoren

De geldelijke bijdragen die Licht Verzet ontvangt van sponsoren, besteedt zij aan de medefinanciering van clubkleding en voor andere doeleinden.

10. CLUBKLEDING

Licht Verzet heeft clubkleding, deze is alleen bestemd voor eigen gebruik door leden. De kleding is verkrijgbaar tegen betaling van de door het bestuur vastgestelde kostprijs.

Elke bestelronde kunnen de volgende items besteld worden:

 • een korte broek
 • een lange broek
 • een shirt met korte mouwen
 • een shirt met lange mouwen

Het bestellen van andere kledingstukken is alleen mogelijk als er voldoende belangstelling voor is en Licht Verzet het afgesproken minimum aantal van het betreffende kledingstuk afneemt bij de kledingfabrikant.

11. VERGOEDINGEN

De volgende leden hebben recht op een onkostenvergoeding voor activiteiten die zij als vrijwilliger voor de club verrichten:

 1. De trainers; voor de kosten van het clublidmaatschap, KNWU basislidmaatschap en materiaalslijtage volgens een vergoeding per verzorgde training.
 2. De trainers die beschikken over een KNWU trainerslicentie en minimaal 12 trainingen per jaar verzorgen aan de clubleden; voor de kosten van de trainerslicentie en het lidmaatschap van NLCoach;
 3. De vrijwilligers bij de trainingen van de beginners jeugdgroepen; voor de kosten van het KNWU basislidmaatschap. De jeugdcommissie bepaalt, in overleg met het bestuur, hoeveel begeleiders in aanmerking komen voor deze vergoeding.
 4. Leden die met toestemming van het bestuur een cursus of opleiding volgen uitsluitend ten behoeve van de club; de kosten van de opleiding/cursus en de vervoerskosten.

De ledenvergadering stelt de hoogte vast van de vergoedingen voor het nieuwe verenigingsjaar (voor zover wijzigingen noodzakelijk zijn). Het bestuur doet een voorstel voor de hoogte van de vergoedingen rekening houdend met het beschikbare budget en verwerkt dat in de begroting.

12. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Om het fietsen voor iedereen prettig te laten verlopen zijn er clubregels. Die gelden voor iedereen en ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het naleven van die regels.

 • We fietsen uitsluitend over wegen en paden waar dat is toegestaan.
 • We respecteren en houden rekening met andere recreanten.
 • We groeten, in principe, de overige natuurgebruikers.
 • We maken geen onnodig lawaai.
 • We laten geen rommel achter (ook geen bananen- en sinaasappelschillen e.d.);
 • We houden voldoende onderlinge afstand.
 • Tijdens het mountainbiken dragen we altijd een fietshelm en handschoenen. In de wintermaanden op het seizoen afgestemde kleding .
 • We rijden op een fiets die in goede staat verkeert dat betekent: geen versleten onderdelen zoals remblokken, kettingbladen, cassette’s, kettingen of banden, geen speling op het balhoofdstel, geen frame met scheuren e.d.. Veiligheid gaat voor alles!!
 • Elke lid heeft zijn basislidmaatschap of licentie bij zich. Die is op de achterzijde voorzien van een sticker met een telefoonnummer van de persoon die gewaarschuwd moet worden in geval van een ongeluk of andere problemen. Dit telefoonnummer mag ook op de helm staan.
 • We rijden tussen de voor- en achterrijder en volgen de aanwijzingen op van de trainer en begeleiders.
 • We hebben een reservebinnenband bij ons (en slimmen ook een Power-Link kettingschakel).

Bij evenementen die zijn georganiseerd door de vereniging zijn het bestuur, de leden van de commissie(s) en of andere medewerkers van de vereniging niet persoonlijk aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel door personen of schade aan goederen of diefstal van eigendommen.

13. Afspraken trainingskampen

Licht Verzet biedt leden de mogelijkheid om enkele malen per jaar een weekend op trainingskamp te gaan. Voor de organisatie van de kampen wordt een tijdelijke commissie ingesteld of een organisator aangewezen door het bestuur. De kosten voor het kamp worden in principe gedragen door de deelnemers. Het kamp gaat door als er voldoende deelnemers zijn aangemeld om de door de commissie of organisator begrootte kosten van het kamp te dekken en het bestuur toestemming heeft gegeven.

13.1 Kostenvergoeding

In redelijkheid door de organisator, voorrijders of begeleiders gemaakte kosten worden doorberekend aan de deelnemers van een trainingskamp. Eventueel voor vergoeding komen in aanmerking:

 1. Vervoers- en verblijfskosten voor voorrijders tijdens de voorbereiding ter plaatse;
 2. Verblijfskosten van organisatoren/voorrijders tijdens het kamp;
 3. Vervoerskosten van aangewezen begeleiders van een jeugdtrainingskamp.

Voor het uitvoeren van activiteiten die voor vergoeding in aanmerking komen is vooraf toestemming nodig van de organisatiecommissie of de organisator. De commissie of de organisator legt voorafgaand aan het trainingsweekend een begroting ter controle voor aan de penningmeester.

13.2. Betalingsverplichting

Na bekendmaking van de deelnemerslijst door de organisatiecommissie of de organisator is de op deze lijst vermelde deelnemer een verplichting tot betaling aangegaan. Afmelden na bekendmaking van de deelnemerslijst ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting. Slechts door het regelen van een betalende vervanger is de deelnemer niet meer betalingsplichtig.

14. Wijziging van het reglement

Alle wijzigingen in dit huishoudelijk reglement moeten door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd.

15. Slotbepaling Huishoudelijk Reglement

In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien en de bevoegdheid niet expliciet aan anderen is opgedragen beslist het bestuur.

Terug